Евробилд Комплект ООД е строителна компания, със седалище в гр. София. Създадена е през 2003 г. Редовен член на Българска Строителна Камара от 18.05.2006 г. Вписана е в единния регистър на БСтрК под № 10726. Управлява се и се представлява от инж. Венцислав Петров Цанев и Веселин Георгиев Дюлгеров.
На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и протокол 0185/05.02.2010 г фирмата е с правоспособност да изпълнява строежи от ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения - от ТРЕТА до ПЕТА категория.
 
Нашите безспорни предимства са:
Собствен финансов ресурс
Добре подготвен и обучен управленски и технически състав
Собствени бригади с дългогодишен опит в жилищното строителство
Личен контакт с клиентите
Персонална юридическа поддръжка на всеки наш клиент
Проверени и сертифицирани доставчици и подизпълнители
Перфектна кредитна история
Минимизиране на риска при всяка нова инвестиция
Осигурени собствени терени за по-мащабните проекти на фирмата до 2015 г.
 
 
         
 
 
© 2011, EuroBuild Complect. All rights reserved.